ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bran-tub

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bran-tub


bran-tub

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  thùng đựng cám xen lẫn với quà biếu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…