ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brake-van

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brake-van


brake-van /'breikvæn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (ngành đường sắt) toa phanh ((cũng) brake)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…