ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brainwork

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brainwork


brainwork

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  công việc trí óc; lao động trí óc

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…