ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brainier

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brainier


brainy /'breini/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  thông minh; có đầu óc

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…