ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brainchild

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brainchild


brainchild

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (thông tục) ý kiến, sự phát minh, kế hoạch riêng của một người; con đẻ của trí tuệ; sản phẩm của trí óc
This amusement park is the brainchild of a well known pediatrician →Khu vui chơi này là sản phẩm trí tuệ của một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng

Các câu ví dụ:

1. Its director, Thai Ba Dung, and producer, Ba Cuong, their brainchild, claimed that though it was appreciated by critics, distributors and cinemas gave it the cold shoulder because the cast and crew were newcomers.


2. The Guinness World Records granted the recognition on Friday to the art work, which is a brainchild of Canadian artist Benjamin Von Wong and Zero Waste Saigon (ZWS), a non-profit which aims to help people reduce their waste with 11,000 followers.


Xem tất cả câu ví dụ về brainchild

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…