ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brain-tunic

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brain-tunic


brain-tunic /'brein'tju:nik/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  vỏ não

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…