ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brain-teaser

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brain-teaser


brain-teaser

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  vấn đề quá phức tạp (khiến phải suy nghĩ nát óc)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…