ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brain-storm

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brain-storm


brain-storm /'breinstɔ:m/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự xúc động
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ý kiến hay bất chợt

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…