ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brain-pan

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brain-pan


brain-pan /'breinpæn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thông tục) sọ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…