ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brain

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brain


brain /brein/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  óc, não
  đầu óc, trí óc
  (số nhiều) trí tuệ; trí lực; sự thông minh
  (từ lóng) máy tính điện tử
to crack one's brains
  dở điên, dở gàn
too have something on the brain
  luôn luôn nghĩ ngợi về một điều gì; bị một điều gì ám ảnh
an idle brain is the devil's workshop
  (tục ngữ) nhàn cư vi bất thiện
to make somebody's brain reel
  làm cho ai choáng váng đầu óc
to pick (suck) somebody's brain
  moi và dùng những ý kiến của ai
to rack cudgel, puzzle, beat, ransack) one's brains
  nặn óc, vắt óc suy nghĩ
to turn somebody's brain
  làm cho đầu óc ai hoa lên
  làm cho ai đâm ra tự đắc lố bịch

ngoại động từ


  đánh vỡ óc, đánh vỡ đầu (ai)

@brain
  (Tech) bộ não; trí tuệ

@brain
  bộ óc; trí tuệ; trí lực
  artificial b. óc nhân tạo
  electronic b. óc điện tử

Các câu ví dụ:

1. Upon infection, tapeworms can travel to different organs, including muscles, eyes and brain.


2. Concretely, the increase in risk is minimal because such brain tumors are rare.


3. Earlier research exploring a possible link between education or social level, on the one hand, and the frequency of brain tumors, on the other, had been inconclusive.


4. Rather than comparing a small number of brain tumor patients with healthy individuals, they sifted through the health records of 4.


5. The researchers distinguished between three kinds of brain tumors, two of them non-cancerous, with different causes.


Xem tất cả câu ví dụ về brain /brein/

Tin tức liên quan

 Why Southeast Asia shouldn
perspectives 21/03/2021

Why Southeast Asia shouldn't worry about 'brain drain'

perspectives | 36434412

The brain drain is a myth that reduces skilled migration to a zero-sum game in which one country "gains" brain-power which is "drained" out of another.

world 22/03/2021

'Moderate' drinking linked to brain damage: study

world | 41154405

'Alcohol consumption -- even at moderate levels -- is associated with adverse brain outcomes.'

 Marmite may be brain food, study says
world 22/03/2021

Marmite may be brain food, study says

world | 41164409

Marmite has high levels of vitamin B12.

 Hanoi battles deadly brain virus outbreak
news 22/03/2021

Hanoi battles deadly brain virus outbreak

news | 41174408

Japanese encephalitis is spreading rapidly in the northern provinces of Vietnam.

 University graduates face higher brain tumor risk
news 22/03/2021

University graduates face higher brain tumor risk

news | 41184413

People with at least three years of higher education are at greater risk for cancerous brain tumors than those with no more than nine years of schooling, perplexed researchers said Tuesday.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…