ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brahminee

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brahminee


brahminee /'brɑ:mini:/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) đạo Bà la môn
brahminee ox
  bò thần (không được giết thịt)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…