ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bracteole

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bracteole


bracteole /'bræktioul/ (bractlet) /'bræktlet/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thực vật học) lá bắc con

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…