ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brackens

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brackens


bracken /'brækən/ (brake) /breik/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thực vật học) cây dương xỉ diều hâu
  bãi dương xỉ diều hâu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…