ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bps (bits per second)

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bps (bits per second)


bps (bits per second)

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) bps (bits mỗi giây)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…