ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ boyish

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng boyish


boyish /'bɔiiʃ/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) trẻ con, như trẻ con

Các câu ví dụ:

1. Fizzing with boyish exuberance, Saudi programmer Zainalabdin Tawfiq could be mistaken for a college freshman, but the popularity of his "honesty" app has shone a spotlight on the conservative kingdom's nascent tech scene.


Xem tất cả câu ví dụ về boyish /'bɔiiʃ/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…