ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ boxjunction

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng boxjunction


boxjunction

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  phần giao lộ có kẻ vạch màu vàng, chứng tỏ xe cộ không được ngừng tại đây

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…