ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ blah

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng blah


blah /blɑ:/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời nói huênh hoang, ba hoa

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…