ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bibliography

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bibliography


bibliography /,bibli'ɔgrəfi/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  thư mục
  thư mục học

@bibliography
  (Tech) mục lục thư tịch; thư tịch học; thư mục

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…