ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bhangs

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bhangs


bhang /bæɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  cây gai dầu
  thuốc gai dầu (dùng để hút, nhai, uống...)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…