ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ave

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ave


ave /'ɑ:vi/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  lời chào (khi gặp nhau); lời chào tạm biệt, lời chào vĩnh biệt
  (Ave) (tôn giáo) kinh cầu nguyện Đức mẹ đồng trinh ((cũng) Ave Maria, Ave Mary)
* thán từ
  chào! (khi gặp); tạm biệt!, vĩnh biệt!

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…