ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ attraction

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng attraction


attraction /ə'trækʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (vật lý) sự hú; sức hút
mutual attraction → sự hút lẫn nhau
terrestrial attraction → sức hút của trái đất
magnetic attraction → sức hút từ
electrostatic attraction → sức hút tĩnh điện
molecular attraction → sức hút phân tử
cạpillary attraction → sức hút mao dẫn
  sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sức hấp dẫn, sức lôi cuốn
  cái thu hút, cái hấp dẫn, cái lôi cuốn

@attraction
  (Tech) hút (d)

@attraction
  [sự, lực] hấp dẫn
  capillary a. sức hút, mao dẫn

Các câu ví dụ:

1. The cathedral on Nha Chung Street in downtown Hoan Kiem District is one of the oldest churches in the capital city and a popular tourist attraction.

Nghĩa của câu:

Nhà thờ lớn trên phố Nhà Chung ở trung tâm quận Hoàn Kiếm là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở thủ đô và là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.


2. Tourists taking Fansipan cable car on Sunday found another attraction: frost.

Nghĩa của câu:

Du khách đi cáp treo Fansipan vào ngày Chủ nhật đã tìm thấy một điểm hấp dẫn khác: sương giá.


3. The 5km-long Cua Dai Beach, a popular tourist attraction in Hoi An town, Quang Nam province, has suffered severe erosion for several days now accompanied by strong waves that have knocked down an embankment supported by massive waves.


4. 4, In contrast to the usual busy scene, the road leading to Phu Tay Ho (Phu Tay Ho) in Tay Ho district, a popular place of worship for Buddhists and a tourist attraction, is deserted.


5. The peninsula, a major tourist attraction of the central city, has natural forests jutting into the sea and is of great ecological and national security importance.


Xem tất cả câu ví dụ về attraction /ə'trækʃn/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…