ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ attracting

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng attracting


attract /ə'trækt/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  (vật lý) hút
magner attracts iron → nam châm hút sắt
  thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
to attract attention → lôi cuốn sự chú ý

Các câu ví dụ:

1. The video of a young independent woman receiving constant questions about marriage during the Tet holiday became a top trend on Youtube, attracting more than two million views in the first two days.

Nghĩa của câu:

Đoạn video của một phụ nữ trẻ độc lập liên tục nhận được câu hỏi về chuyện cưới xin trong dịp Tết đã trở thành trào lưu hàng đầu trên Youtube, thu hút hơn hai triệu lượt xem trong hai ngày đầu tiên.


2. At the time of the inspection, the carcasses were decomposing and stinky, attracting clouds of flies, the police said.

Nghĩa của câu:

Tại thời điểm kiểm tra, xác xe đang phân hủy, bốc mùi hôi thối, bốc khói nghi ngút, cảnh sát cho biết.


3. In amendments to the Law on Cadres and Civil Servants submitted to the National Assembly last week, the ministry already added provisions for the purpose of detecting, attracting, retraining, using and rewarding talented people.


4. According to a report released in January, Vietnam has not done a good job of attracting and retaining talents for public service compared to other countries in Southeast Asia.


5. In 2013, the city piloted waste sorting in a part of District 1 in the downtown area, attracting nearly 200 families to join, but it has not made much headway in terms of changing residents’ awareness or behavior.


Xem tất cả câu ví dụ về attract /ə'trækt/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…