ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ attracted-disc electrometer

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng attracted-disc electrometer


attracted-disc electrometer

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) tĩnh điện kế kiểu hút đĩa

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…