ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ attractable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng attractable


attractable /ə'træktəbl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  có thể hút được
  có thể thu hút, có thể hấp dẫn, có thể lôi cuốn

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…