ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ attract là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 32 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

attract /ə'trækt/

Phát âm

Xem phát âm attract »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  (vật lý) hút
magner attracts iron → nam châm hút sắt
  thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
to attract attention → lôi cuốn sự chú ý

Xem thêm attract »
Kết quả #2

attract

Phát âm

Xem phát âm attract »

Ý nghĩa

nghĩa: thu hút phiên âm: /əˈtrækt/

Xem thêm attract »
Kết quả #3

attractable /ə'træktəbl/

Phát âm

Xem phát âm attractable »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể hút được
  có thể thu hút, có thể hấp dẫn, có thể lôi cuốn

Xem thêm attractable »
Kết quả #4

attractance

Phát âm

Xem phát âm attractance »

Ý nghĩa

Attractance (n): Sự hút, sức hút /əˈtræktəns/

Xem thêm attractance »
Kết quả #5

attractances

Phát âm

Xem phát âm attractances »

Ý nghĩa

Từ "attractances" không có trong từ điển tiếng Anh. Có lẽ từ này là từ không chính thức hoặc là từ được tạo ra mới. Do đó, chúng tôi không thể cung cấp nghĩa hoặc phiên âm cho từ này.

Xem thêm attractances »
Kết quả #6

attractances

Phát âm

Xem phát âm attractances »

Ý nghĩa

Xem thêm attractances »
Kết quả #7

attractances

Phát âm

Xem phát âm attractances »

Ý nghĩa

Xem thêm attractances »
Kết quả #8

attractances

Phát âm

Xem phát âm attractances »

Ý nghĩa

Xem thêm attractances »
Kết quả #9

attractancy

Phát âm

Xem phát âm attractancy »

Ý nghĩa

Nghĩa: Độ hấp dẫn, sức hấp dẫnPhiên âm: /əˈtræktənsi/

Xem thêm attractancy »
Kết quả #10

attractant

Phát âm

Xem phát âm attractant »

Ý nghĩa

* danh từ
  chất hấp dẫn, chất hoá học thu hút côn trùng

Xem thêm attractant »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…