ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ at

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng at


at /æt, ət/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  ở tại (chỉ vị trí)
at Haiduong → ở Hải dương
at school → ở trường
at home → ở nhà
at the meeting → ở cuộc họp
at a depth of six meters → ở độ sâu sáu mét
at the butcher's → ở cửa hàng thịt
  vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian)
at six o'clock → vào lúc sáu giờ
at midnight → vào lúc nửa đêm
at mealtime → vào giờ ăn cơm
  đang, đang lúc
at work → đang làm việc
at breakfast → đang ăn sáng
what are you at now? → bây giờ anh đang bận gì?
at peace → đang lúc hoà bình
at rest → đang lúc nghỉ ngơi
  vào, nhắm vào, về phía
to throw a stone at somebody → ném một cục đá vào ai
to look at the picture → nhìn (vào) bức tranh
to laugh at somebody → cười (vào mặt) ai
  với (chỉ giá cả...)
at a high price → với giá cao
at 3đ a kilogram → (với giá) ba đồng một kilôgram
  khi; về
we were very sad at hearing the news → chúng tổi rất buồn khi nghe thấy tin đó
he was surprised at what he saw → nó ngạc nhiên về những điều nó được trông thấy
  theo
at your request → theo lời yêu cầu của anh
at your command → theo lệnh của anh
  về (một môn nào...)
to be good at mathematics → giỏi (về môn) toán
'expamle'>at all
  (xem) all
events
  (xem) event
at best
  (xem) best
at first
  (xem) first
at last
at least
  (xem) least
at [the] most
  (xem) most
at once
  (xem) once
at once
  (xem) one
at that
  như vậy, như thế
=we must take it at that → chúng ta phải thừa nhận điều đó như vậy
  hơn nữa, mà lại còn
he lost an arm and the right arm at that → anh ấy cụt cánh tay mà lại là cánh tay phải
at time
  (xem) time
at no time
  không bao giờ
at worst
  (xem) worst

@at
  ở, vào lúc
  at fist từ đầu
  at least ít nhất
  at most nhiều nhất
  at once ngay tức khắc, lập tức
  at times đôi khi

Các câu ví dụ:

1. Phan Hoan Kiem, Director of Ho Chi Minh City Market Management Department, said at a recent meeting, most of the counterfeit goods were smuggled from China.


2. Both shows have picked up some Emmys hardware: "Game of Thrones" won seven representations in the technical categories at the Creative Arts Emmys last weekend, while "The Handmaid's Tale" won three awards.


3. " Hollywood's A-listers gather Monday to honor the best in television at the Emmy Awards, with record-breaking fantasy epic "Game of Thrones" back in the competition and once again looking to slay its rivals.


4. As demand has kept rising at an average rate of 10 percent a year, much higher than the economic growth rate, Phuc reckons thrifty consumption is the most important and urgent requirement to ensure energy security in the next five years.


5. So excited at the prospect of seeing the country's first cable-stayed bridge, spanning the Tien River, a major tributary of the Mekong River, connecting Vinh Long and Tien Giang, I went to my sister's house, eight miles from the bridge.


Xem tất cả câu ví dụ về at /æt, ət/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…