ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ as

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng as


as /æz, əz/

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  như
as you know → như anh đã biết
some People's Democracies as Vietnam, Korea... → một số nước dân chủ nhân dân như Việt Nam, Triều Tiên...
late as usual → muộn như thường lệ
  là, với tư cách là
I speak to you as a friend → tôi nói với anh với tư cách là một người bạn
  cũng, bằng
he is as old as you → anh ta cũng già bằng anh, anh ta bằng tuổi anh
'expamle'>as far as
  xa tận, cho tận đến
=to go far as the station → đi đến tận nhà ga
  đến chừng mức mà
far as I know → đến chừng mức mà tôi biết, theo tất cả những điều mà tôi biết
'expamle'>as far back as
  lui tận về
=as far back as two years ago → lui về cách đây hai năm; cách đây hai năm
'expamle'>as far; as to
  về phía, về phần
=as for me → về phần tôi
'expamle'>as good as
  (xem) good
as long as
  (xem) as much as
  cũng chừng này, cũng bằng này
=you can take as much as you like → anh thích bao nhiêu thì có thể cứ lấy chừng nấy
'expamle'>as much
  cũng vậy
=I thought as much → tôi cũng nghĩ như vậy
'expamle'>as well
  (xem) well
as well as
  (xem) well
as yet
  (xem) yet
* liên từ
  lúc khi, trong khi mà; đúng lúc mà ((cũng) just as)
=he came in as I was speaking → khi tôi đang nói thì hắn vào
  vì, bởi vì
as it was raining hard, we could not start → vì trời mưa to chúng tôi không thể khởi hành được
  để, cốt để
he so arranged matters as to suit everyone → anh ta thu xếp mọi việc cốt để làm cho hợp với tất cả mọi người
be so kind (good) as to let me know... → anh hãy vui lòng cho tôi biết...
  tuy rằng, dù rằng
tired as she was did not leave her task undone → tuy mệt thật đấy cô ta cũng không bỏ công việc
'expamle'>as if
  như thế, y như thế
as it were
  có thể là như vậy, có thể cho là như vậy
=he is not equal to the task, as it were → hắn không xứng với nhiệm vụ, có thể cho là như vậy
'expamle'>as though
  (xem) though
* đại từ
  mà, người mà, cái mà...; như
=he is the same man as I met yesterday → ông ta đúng là người mà hôm qua tôi gặp
such a genius as Marx → một thiên tài như Mác
  điều đó, cái đó, cái ấy
he was a foreigner, as they perceived from his accent → ông ta là một người nước ngoài, người ta nhận thấy điều đó ở giọng nói của ông ta

danh từ

, số nhiều asses
  đồng át (tiền La mã)

Các câu ví dụ:

1. Many craft villages specializing in counterfeiting have sprung up as farmland disappears due to industrialization and urbanization, he said.


2. In addition, the fight against counterfeiting is more difficult because some products are imported into the domestic market as spare parts for finished products, making it almost impossible for the authorities to identify them.


3. The two whirl around each other in time to something akin to the tango, accompanied by garlic, pepper and oyster sauce as their backup dancers.


4. as demand has kept rising at an average rate of 10 percent a year, much higher than the economic growth rate, Phuc reckons thrifty consumption is the most important and urgent requirement to ensure energy security in the next five years.


5. But the delta was not able to "fly high" as expected by residents.


Xem tất cả câu ví dụ về as /æz, əz/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…