ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ apple-dumpling

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng apple-dumpling


apple-dumpling /'æpl,dʌmpliɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  bánh bao nhân táo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…