ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ apple-core

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng apple-core


apple-core /'æplkɔ:/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  hạch táo, lõi táo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…