ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ apple-cheese

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng apple-cheese


apple-cheese /'æpltʃi:z/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  bã táo ép

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…