ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ apple-cart

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng apple-cart


apple-cart /'æplkɑ:t/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  xe bò chở táo
to upset someone's apple cart
  làm hỏng kế hoạch của ai

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…