ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ apple-butter

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng apple-butter


apple-butter /'æpl,bʌtə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  nước xốt táo, tương táo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…