ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ apostaxis

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng apostaxis


apostaxis

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (sinh học) sự rỉ dịch không bình thường

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…