ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ apostasies

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng apostasies


apostasy /ə'pɔstəsi/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự bỏ đạo, sự bội giáo
  sự bỏ đảng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…