ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ aposematic

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng aposematic


aposematic

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (động từ) tín hiệu xua đuổi (chủ yếu bằng màu sắc)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…