ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ antistatic mat

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng antistatic mat


antistatic mat

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) thảm chống tĩnh điện

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…