ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ am

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng am


am /æm, əm, m/

Phát âm


Ý nghĩa

* ngôi 1 số ít thời hiện tại của be

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…