ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ AM

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng AM


AM/FM receiver

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) máy thu biến điệu biên tần

@AM/FM tuner
  (Tech) bộ điều hưởng biên tần

Các câu ví dụ:

1. “I AM happy to announce the first multilateral guidelines for air encounters between military aircraft have been adopted,” Singapore’s defense minister, Ng Eng Hen, told a news conference.

Nghĩa của câu:

“Tôi vui mừng thông báo rằng hướng dẫn đa phương đầu tiên về các cuộc chạm trán trên không giữa các máy bay quân sự đã được thông qua”, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Ng Eng Hen, nói trong một cuộc họp báo.


2. In this painting, ‘I AM blonde,’ she used triangles to create a woman’s face.

Nghĩa của câu:

Trong bức tranh này, 'Tôi tóc vàng', cô ấy đã sử dụng các hình tam giác để tạo ra khuôn mặt của một người phụ nữ.


3. Saigon Outcast presents the documentary "I AM Heath Ledger", an intimate look at the remarkable life and career of Heath Ledger, for a special one-night event on Thursday, November 16th.


4. I AM very angry with people who directly litter the river.


5. As head coach, I AM proud to have led the VietnAMese players," Park said in a post-match press conference.


Xem tất cả câu ví dụ về AM/FM receiver

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…