ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ agametes

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng agametes


agamete

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  dạng phi giao tử; dạng amip

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…