ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ advocator là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

advocator

Phát âm

Xem phát âm advocator »

Ý nghĩa

  xem advocate

Xem thêm advocator »
Kết quả #2

advocator

Phát âm

Xem phát âm advocator »

Ý nghĩa

Advocator (n) [ædˈvɒkətə(r)] - người ủng hộ, người theo đuổi, người biện hộ.

Xem thêm advocator »
Kết quả #3

advocator

Phát âm

Xem phát âm advocators »

Ý nghĩa

  xem advocate

Xem thêm advocators »
Kết quả #4

advocators

Phát âm

Xem phát âm advocators »

Ý nghĩa

Xem thêm advocators »
Kết quả #5

advocatory

Phát âm

Xem phát âm advocatory »

Ý nghĩa

  xem advocate

Xem thêm advocatory »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…