ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ada

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ada


ada

Phát âm


Ý nghĩa

  Tên một ngôn ngữ lập trình bậc cao

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…