ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ad

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ad


ad /æd/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thông tục) (viết tắt) của advertisement

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…