ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ account data

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng account data


account data

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) dữ kiện kế toán, số liệu kế toán

Tin tức liên quan

 Bulgarian jailed for stealing bank account data
news 17/03/2021

Bulgarian jailed for stealing bank account data

news | 75543484

A Bulgarian man was sentenced to seven months and 15 days in jail on Wednesday for stealing and storing bank account information in HCMC.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…