ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ abstriction

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng abstriction


abstriction

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (thực vật) sự tách rụng bào tử

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…