ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ absent service

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng absent service


absent service

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) dịch vụ (truyền đạt lúc) vắng mặt

Tin tức liên quan

 HCMC launches online booking service for hotel quarantine
travel 03/08/2021

HCMC launches online booking service for hotel quarantine

travel | 229964741

Those in close contact with Covid patients wishing to be quarantined in HCMC hotels can book rooms or transportation via mobile travel booking app Traveloka from Aug. 1.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…