ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ abracadabra

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng abracadabra


abracadabra /,æbrəkə'dæbrə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  câu thần chú
  lời nói khó hiểu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…