ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ about-sledge

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng about-sledge


about-sledge /ə'baut,sledʤ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (kỹ thuật) búa tạ

Tin tức liên quan

 Predominance of luxury housing sparks doubts about sustainability
business 07/05/2021

Predominance of luxury housing sparks doubts about sustainability

industries | 200764761

An increase in the number of luxury apartments this year has sparked fears of oversupply and market unsustainability.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…