ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ abaddon

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng abaddon


abaddon /ə'bædən/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  âm ti, địa ngục
  con quỷ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…