ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Unianticipated inflation là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Unianticipated inflation

Phát âm

Xem phát âm Unianticipated inflation »

Ý nghĩa

  (Econ) Lạm phát không được lường trước.
+ Là phần lạm phát có thật mà con người không dự kiến; trong thức tế trừ đi lạm phát kỳ vọng.

Xem thêm Unianticipated inflation »
Kết quả #2

Inflation

Phát âm

Xem phát âm Inflation »

Ý nghĩa

  (Econ) Lạm phát.
+ Sự gia tăng đáng kể trong mức giá chung hay tỉ lệ tăng của mức giá chung trên một đơn vị thời gian.

Xem thêm Inflation »
Kết quả #3

inflation /in'fleiʃn/

Phát âm

Xem phát âm inflation »

Ý nghĩa

danh từ


  sự bơm phồng, sự thổi phồng; tình trạng được bơm phồng, tình trạng được thổi phồng
  sự lạm phát
  sự tăng giá giả tạo

Xem thêm inflation »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…