Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ External financial limits là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 75 kết quả phù hợp.


Advertisement

External financial limits

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Mức giới hạn nguồn tài chính từ bên ngoài.
+ Chính phủ Anh đặt giới hạn đối với các NGUÒN TÀI CHÍNH TỪ BÊN NGOÀI mà các công ty quốc doanh có thể huy động trong nước.

Xem thêm »
Advertisement

external /eks'tə:nl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
external world → thế giới bên ngoài
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
a medicine for external use only → thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Xem thêm »

financial /fai'nænʃəl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) tài chính, về tài chính
a financial institute → trường tài chính
financial world → giới tài chính
to be in financial difficulties → gặp khó khăn về tài chính

@financial
  (toán kinh tế) (thuộc) tài chính

Xem thêm »
Advertisement

limit /'limit/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  giới hạn, hạn độ
there is no limit to his impudence] → sự hỗn xược của nó thật không còn giới hạn nào
  (thông tục) (the limit) người quá quắc; điều quá quắc
really you are the limit → anh (chị) thật là quá quắt

ngoại động từ


  giới hạn, hạn chế
  làm giới hạn cho

@limit
  giới hạn, cận // hạn chế; giới hạn l. approached from the left tiến
  dần tới giới hạn về bên trái; l. approached from the right tiến dần tới
  giới hạn về bên phải; at the l. ở giới hạn; l. in the mean giới hạn trung
  bình; l.s on an integral giới hạn tích phân; to place an upper l. on xác
  định giới hạn trên; to set a l. xác định giới hạn; to tend to a l. tiến tới
  giới hạn
  l. of error giới hạn sai số
  l. of funtion giới hạn của hàm
  l. of integration (giải tích) cận lấy tích phân
  l. of proportionality giới hạn tỷ lệ
  l. of sequence giới hạn dãy
  action l.s giới hạn tác dụng
  complete l. (giải tích) giới hạn đầy đủ, giới hạn trên
  confidence l. (thống kê) giới hạn tin cậy
  control l.s giới hạn kiểm tra
  direct l. (đại số) giới hạn trực tiếp
  elastic l. giới hạn đàn hồi
  fiducial (thống kê) giới hạn tin cậy
  functional l. giới hạn hàm
  inconsistent l. giới hạn không nhất quán
  inverse l. (đại số) giới hạn ngược
  least l. giới hạn bé nhất
  left hand l. giới hạn bên trái
  lower l. giới hạn dưới
  plastic l. giới hạn dẻo
  probability l. (thống kê) giới hạn xác suất
  projective l. giới hạn xạ ảnh, giới hạn xạ ngược
  repéted l.s giới hạn lặp
  right hand l. giới hạn bên phải
  superior l. giới hạn trên
  tolerance l. (thống kê) giới hạn cho phép, giới hạn chấp nhận được
  upper l. giới hạn trên, cận trên
  upper control l. (thống kê) cận kiểm tra trên
  yied l. giới hạn dão, điểm dão

Xem thêm »

accommodation limits

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) giới hạn dung chứa

Xem thêm »
Advertisement

Common external tariff

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Biểu thuế đối ngoại chung.
+ Mức THUẾ QUAN do các thành viên của một liên minh thuế quan, một THỊ TRƯỜNG CHUNG hay một CỘNG ĐỒNG KINH TẾ áp dụng ở một mức được thống nhất và giống nhau đối với hàng nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên.

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152088

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318591

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918576

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618558

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318550

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218543

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…